TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
5 Документаций для Сертификации ISO
Рекомендуемые для подготовки документы перед процессом сертификации ISO:

📋Политика: это основа для установки целей, структуры и обязательств компании в соответствие с ее ценностями.
📋 Процедуры: это детальное описание шагов необходимых для выполнения задач внутри организации.
📋 Руководство: это обзор бизнес-операций организации, адаптированный к требованиями выбранного стандарта ISO.
📋 Записи: это документация и отчеты о выполненных действиях и результатах по процессам системы менеджмента.
📋 Аудиты: важный компонент, позволяющий оценить соответствие требованиям стандарта ISO и выявить области для улучшения.

Учет и тщательное рассмотрение этих документов помогут успешно получить сертификат ISO

ISO сертификаттау процесіне дейін дайындық үшін ұсынылатын құжаттар:

📋Саясат: компанияның мақсаттарын, құрылымын және міндеттемелерін оның құндылықтарына сәйкес белгілеудің негізі
📋Процедуралар: ұйым ішіндегі тапсырмаларды орындау үшін қажетті қадамдардың егжей-тегжейлі сипаттамасы
📋Нұсқаулық: таңдалған ISO стандартының талаптарына бейімделген ұйымның іскерлік операцияларына шолу
📋Жазбалар: басқару жүйесінің процестері бойынша орындалған әрекеттер мен нәтижелер туралы құжаттама мен есептер
📋Аудиттер: ISO стандартының сәйкестігін бағалауға және жақсарту бағыттарын анықтауға мүмкіндік беретін маңызды компонент

Осы құжаттарды есепке алу және мұқият қарау ISO сертификатын сәтті алуға көмектеседі

_ _ _ _ _ _


Recommended documents for preparation before ISO certification process:

📋Policy: a basis for setting goals, structure and obligations of the company in accordance with its values.
📋Procedure: a detailed description of steps required to complete tasks within organization.
📋Guide: an overview of the business operations of organization, adapted to the requirements of selected ISO standard.
📋Records: documentation and reports on completed actions and results on processes of the management system.
📋Audits: an important component that allows you to assess compliance with the requirements of the ISO standard and identify areas for improvement.

Accounting and careful consideration of these documents will help you successfully obtain ISO certificate
Made on
Tilda