TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
6 Преимуществ Внедрения ISO 45001
👷‍♂️Внедрение ISO 45001 представляет значительную ценность для организаций по всему миру. Преимущества стандарта:

✅️Сокращение числа инцидентов и травматизма на рабочем месте.
✅️Демонстрация приверженности к охране здоровья и безопасности сотрудников.
✅️Соблюдение правил ОТиТБ и соответствие законодательству.
✅️Повышение репутации, морального духа и удержание сотрудников.
✅️Постоянное улучшение долгосрочных показателей в области охраны труда и техники безопасности.
✅️Готовность к угрозам, кризисам и чрезвычайным ситуациям.

ISO 45001 это стандарт, позволяющий лучше защищать своих работников и управлять рисками в области охраны труда и техники безопасности.

Оставляйте заявку на сертификацию на www.tqcsi.kz
👷 ISO 45001 енгізу бүкіл әлем бойынша ұйымдар үшін маңызды құндылық болып табылады. Стандарттың артықшылықтары:

✅️Жұмыс орнындағы оқиғалар мен жарақаттардың азаюы.
✅️Қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігіне деген адалдығын көрсету.
✅️ОТиТБ ережелерін сақтау және заңнамаға сәйкестік
✅️Қызметкерлердің беделін, адамгершілігін арттыру және ұстап қалу.
✅️Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы ұзақ мерзімді көрсеткіштерді үнемі жақсарту.
✅️Қауіп-қатерлерге, дағдарыстарға және төтенше жағдайларға дайындық.

ISO 45001 бұл өз жұмысшыларын жақсы қорғауға және еңбекті қорғау және қауіпсіздік тәуекелдерін басқаруға мүмкіндік беретін стандарт.

Сертификаттауға өтініш қалдырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _

👷‍♂️Implementation of ISO 45001 is of significant value to organizations around the world. Advantages of the standard:

✅️Reduction in the number of incidents and injuries in the workplace.
✅️Demonstrating commitment to employee health and safety.
✅️Compliance with OH&S rules and compliance with legislation.
✅️Improving reputation, morale and employee retention.
✅️Continuous improvement of long-term performance in the field of occupational health and safety.
✅️Preparedness for threats, crises and emergencies.

ISO 45001 is a standard that allows you to better protect your employees and manage risks in the field of occupational health and safety.

Leave a request for certification at www.tqcsi.kz
Made on
Tilda