TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
7 преимуществ, которыми сертификация ISO может помочь вашему бизнесу
7 преимуществ, которыми сертификация ISO может помочь вашему бизнесу:
1. Содействие глобальному сотрудничеству и совместимости - дает широкий охват аудитории и выход на международный рынок.
2. Удовлетворение требований клиентов - их уверенность в стабильности и ответсвенном подходе вашей компании.
3. Комплексное и непрерывное совершенствование - гарант доверия в долгосрочной перспективе.
4. Улучшение качества каждого процесса, продукта и всей организации в целом.
5. Понимание процессов внутри вашей компании поможет правильно вести бизнес с наименьшими расходами.
6. Обеспечение безопасности и качества продукции.
7. Повышение согласованности операций для лучшего обслуживания клиентов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ISO сертификаты Сіздің бизнесіңізге көмектесетін 7 артықшылық:
1. Жаһандық ынтымақтастық пен үйлесімділікке ықпал ету - аудиторияны кеңінен қамтуға және халықаралық нарыққа шығуға мүмкіндік береді.
2. Клиенттердің қанағаттануы-олардың cіздің компанияңыздың тұрақтылығы мен жауапкершілігіне деген сенімділігі.
3. Жан-жақты және үздіксіз жетілдіру - ұзақ мерзімді перспективада сенімнің кепілі.
4. Әрбір процестің, өнімнің және жалпы ұйымның сапасын жақсарту.
5. Сіздің компанияңыздағы процестерді түсіну сізге ең аз шығындармен бизнесті дұрыс жүргізуге көмектеседі.
6. Өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету.
7. Клиенттерге жақсы қызмет көрсету үшін операциялардың дәйектілігін арттыру.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
7 Advantages of How ISO Certification Can Help Your Business:
1. Promotion of global cooperation and compatibility - gives a wide audience coverage and access to the international market.
2. Customer satisfaction - their confidence in the stability and responsible approach of your company.
3. Comprehensive and continuous improvement is a guarantee of trust in the long term.
4. Improving the quality of each process, product and the entire organization as a whole.
5. Understanding the processes within your company will help you conduct business correctly with the lowest costs.
6. Ensuring product safety and quality.
7. Improve the consistency of your operations for better customer service.
Made on
Tilda