TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Достижение Целей Устойчивого Развития ООН
Для достижения ЦУР в ISO были разработаны специальные стандарты, которые вносят наиболее значительный вклад.

*Перечень ЦУР можете увидеть выше
В 2015 году в ООН был разработан амбициозный план по решению проблем, с которыми столкнется мир. Он состоит из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).

При поддержке членов ISO используются все преимущества от международной стандартизации и обеспечивается соблюдение стандартов.

Разработано множество стандартов ISO, которые соответствуют каждой из ЦУР. Стандарты ISO охватывают практически все возможные темы, начиная от технических решений и заканчивая системами, которые организуют процессы и процедуры.
2015 жылы БҰҰ-да әлем алдында тұрған мәселелерді шешудің өршіл жоспары жасалды. Ол 17 Тұрақты даму мақсатынан (ТДМ) тұрады.
* SDG тізімін жоғарыда көре аласыз

ТДМ-ға қол жеткізу үшін ISO-да ең маңызды үлес қосатын арнайы стандарттар әзірленді.
ISO мүшелерінің қолдауымен халықаралық стандарттаудың барлық артықшылықтары қолданылады және стандарттардың орындалуы қамтамасыз етіледі.

SDG-дің әрқайсысына сәйкес келетін көптеген ISO стандарттары жасалды. ISO стандарттары техникалық шешімдерден бастап процестер мен процедураларды ұйымдастыратын жүйелерге дейінгі барлық мүмкін тақырыптарды қамтиды.

_ _ _ _ _ _ _


In 2015, the UN developed an ambitious plan to solve the problems that the world will face. It consists of 17 Sustainable Development Goals (SDGs).
*You can see the list of SDGs above

To achieve the SDGs, ISO has developed special standards that make the most significant contribution.
With the support of ISO members, all the benefits of international standardization are used and compliance with standards is ensured.

Many ISO standards have been developed that correspond to each of the SDGs. ISO standards cover almost all possible topics, from technical solutions to systems that organize processes and procedures.
Made on
Tilda