TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Преимущества сертификации ISO 9001 для компании
ISO 9001 для систем менеджмента качества - это наиболее признанный на международном уровне стандарт управления бизнесом.
Более миллиона организаций приняли стандарт ISO 9001 для достижения единообразия и совершенствования своих бизнес-процессов.

✅Преимущества сертификации ISO 9001 для компании:
• Снижение затрат и повышение эффективности;
• Повышение удовлетворенности клиентов;
• Постоянное улучшения продуктов и услуг;
• Повышение морального духа и мотивации персонала;
• Стремление к качеству;
• Расширение сферы влияния;
• Укрепление репутации.

Если хотите узнать больше о ISO или оставить заявку на сертификацию, переходите на наш сайт www.tqcsi.kz
Сапа менеджменті жүйелеріне арналған ISO 9001-бұл бизнесті басқарудың халықаралық деңгейде ең танымал стандарты.
Миллионнан астам ұйымдар өздерінің бизнес-процестерінің біркелкілігі мен жетілдірілуіне қол жеткізу үшін ISO 9001 стандартын қабылдады.

✅ Компания үшін ISO 9001 сертификатының артықшылықтары:
• Шығындарды азайту және тиімділікті арттыру;
• Клиенттердің қанағаттануын арттыру;
• Өнімдер мен қызметтерді үнемі жақсарту;
• Қызметкерлердің моральдық және мотивациясын арттыру;
• Сапаға ұмтылу;
• Ықпал ету аясын кеңейту;
• Беделді нығайту.

Егер сіз ISO туралы көбірек білгіңіз келсе немесе сертификаттауға өтініш қалдырғыңыз келсе, біздің сайтқа өтіңіз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _

ISO 9001 for quality management systems is the most internationally recognized business management standard.
More than a million organizations have adopted the ISO 9001 standard to achieve uniformity and improve their business processes.

✅Advantages of ISO 9001 certification for the company:
• Cost reduction and efficiency improvement;
• Increase customer satisfaction;
• Continuous improvement of products and services;
• Improving staff morale and motivation;
• Striving for quality;
• Expanding the sphere of influence;
• Strengthening of reputation.

If you want to learn more about ISO or apply for certification, go to our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda