TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Борьба с коррупцией и Международные стандарты
Коррупция представляет собой серьезную угрозу для обществ во всем мире. Международные стандарты предлагают мощный инструмент в борьбе с коррупцией, помогая восстановить прозрачность и неподкупность.

Стандарт ISO 37001 содержит руководящие принципы по осмотрительности и процедур комплаенса, расширяя возможности организаций по эффективному снижению коррупции и взяточничества.

Международные стандарты пропагандируют передовую практику, помогают выявлять риски и способствуют сотрудничеству между правительствами и организациями. Они также служат ориентирами для правительств в разработке антикоррупционной политики и законодательство.

Применяя международные стандарты, можно создать подотчетный и прозрачный мир.
Сыбайлас жемқорлық бүкіл әлемдегі қоғамдарға үлкен қауіп төндіреді. Халықаралық стандарттар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте ашықтық пен сатылмаушылықты қалпына келтіруге көмектесетін қуатты құрал ұсынады.

ISO 37001 стандарты ұйымдардың сыбайлас жемқорлық пен парақорлықты тиімді төмендету мүмкіндіктерін кеңейте отырып, сәйкестік рәсімдері мен сақтық бойынша нұсқаулықтарды қамтиды.

Халықаралық стандарттар озық тәжірибені насихаттайды, тәуекелдерді анықтауға көмектеседі және үкіметтер мен ұйымдар арасындағы ынтымақтастыққа ықпал етеді. Олар сондай-ақ үкіметтер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты әзірлеуде нұсқаулық ретінде қызмет етеді заңнама.

Халықаралық стандарттарды қолдана отырып, есеп беретін және ашық әлем құруға болады.

_ _ _ _ _ _ _

Corruption is a serious threat to societies around the world. International standards offer a powerful tool in the fight against corruption, helping to restore transparency and integrity.

The ISO 37001 standard contains guidelines on prudence and compliance procedures, expanding the ability of organizations to effectively reduce corruption and bribery.

International standards promote best practices, help identify risks, and facilitate cooperation between Governments and organizations. They also serve as guidelines for Governments in developing anti-corruption policies and legislation.

By applying international standards, an accountable and transparent world can be created.
Made on
Tilda