TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Основные принципы разработки стандартов

Основные принципы разработки стандартов

• Отвечают на потребности рынка
Вне зависимости от времени, заинтересованные стороны могут информировать свой национальной орган по стандартизации о необходимости в разработке стандарта.

• Глобальное экспертное мнение
Группа экспертов со всего мира обсуждают все аспекты разрабатываемого стандарта, включая область применения, определения и содержание.

• Участие всех заинтересованных сторон
Участвуют эксперты отрасли промышленности, круга потребителей и науки, неправительственные организации и правительства.

• В основе лежит консенсус
Во время создания принимают во внимание комментарии всех сторон и достигают единого мнения.

 Подробнее о стандартах ISO на сайте www.tqcsi.kz
Стандарттарды әзірлеудің негізгі принциптері

• Нарық қажеттіліктеріне жауап беру
Уақытқа қарамастан, мүдделі тараптар өздерінің ұлттық стандарттау органына стандартты әзірлеу қажеттілігі туралы хабарлай алады.

• Жаһандық сараптамалық пікір
Әлемнің түкпір-түкпірінен келген сарапшылар тобы әзірленіп жатқан стандарттың барлық аспектілерін, соның ішінде қолдану аясын, анықтамасын және мазмұнын талқылайды.

• Барлық мүдделі тараптардың қатысуы
Өнеркәсіп саласының, тұтынушылар мен ғылымның, үкіметтік емес ұйымдар мен үкіметтердің сарапшылары қатысады.

• Консенсус негізінде жатыр
Құру кезінде барлық тараптардың пікірлері ескеріліп, ортақ пікірге қол жеткізіледі.

 Сайттағы ISO стандарттары туралы толығырақ www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _


Basic principles of standards development

• Meet the needs of the market
Regardless of the time, interested parties can inform their national standardization body about the need to develop a standard.

• Global expert opinion
A group of experts from all over the world discuss all aspects of standard being developed, including the scope, definitions and content.

• Participation of all stakeholders
Industry, consumer and scientific experts, non-governmental organizations and Governments participate.

• Based on consensus
During creation, comments from all parties are taken into account and a consensus is reached.

 Learn more about ISO standards on the website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda