TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Преимущества Внедрения HACCP
Безопасность пищевых продуктов это жизненно важный аспект нашей повседневной жизни, влияющий на наше здоровье и благополучие. Поэтому внедрение анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP) имеет решающее значение.

HACCP - это мощный инструмент, который помогает поддерживать безопасность пищевых продуктов путем выявления потенциальных опасностей и принятия превентивных мер по их контролю.

Приемущества внедрения HACCP :
✅ Защита здоровья потребителей, сводя к минимуму риск пищевых заболеваний
✅ Соблюдения нормативных актов в соответствии с отраслевыми и юридическими стандартами
✅ Усиление контроля качества и соответствие ожиданиям клиентов
✅ Доверие потребителей, демонстрируя приверженность организации к безопасности пищевых продуктов
Азық-түлік қауіпсіздігі бұл біздің денсаулығымыз бен әл-ауқатымызға әсер ететін күнделікті өміріміздің маңызды аспектісі. Сондықтан тәуекелдерді талдау мен сыни бақылау нүктелерін (HACCP) енгізу өте маңызды.

HACCP-ықтимал қауіптерді анықтау және оларды бақылау үшін алдын алу шараларын қолдану арқылы азық-түлік қауіпсіздігін сақтауға көмектесетін қуатты құрал.

HACCP қабылдаудың артықшылықтары :
✅ Азық-түлік ауруларының қаупін азайту арқылы тұтынушылардың денсаулығын қорғау
✅ Салалық және заңдық стандарттарға сәйкес нормативтік актілердің сақталуы
✅ Сапаны бақылауды күшейту және клиенттердің үміттерін қанағаттандыру
✅ Ұйымның азық-түлік қауіпсіздігіне деген адалдығын көрсете отырып, тұтынушылардың сенімі

_ _ _ _ _ _ _


Food safety is vital aspect of our daily lives that affects our health and well-being. Therefore, the implementation of hazard analysis and Critical Control Points (HACCP) is crucial.

HACCP is powerful tool that helps maintain food safety by identifying potential hazards and taking preventive measures to control them.

Advantages of HACCP implementation :
✅ Protecting health of consumers by minimizing risk of food-borne diseases
✅ Compliance with regulations in accordance with industry and legal standards
✅ Strengthening quality control and meeting customer expectations
✅ Consumer confidence, demonstrating organization's commitment to food safety
Made on
Tilda