TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Непрерывное Профессиональное Развитие
Непрерывное профессиональное развитие (НПР)- это обучение, которое помогает вам развивать и совершенствовать свою рабочую практику. Данный аспект может включать в себя прогресс ваших сильных сторон, а также саморазвитие там, где у вас есть пробелы в способностях.

Ключевые приемущества НПР:
• поддержка навыков и знаний в актуальном состоянии;
• повышение уверенности в своих умениях;
• формирование творческого мышления в решении задач;
• продвижение по карьерной лестнице.

Сочетание выявления пробелов в знаниях вместе с постоянным обучением – является эффективным подходом. Не забывайте задумываться над тем, что вы узнали, чтобы поддерживать свой профессиональный прогресс.

Adding value to your business!
Үздіксіз кәсіби даму (YKД)- бұл сіздің жұмыс тәжірибеңізді дамытуға және жетілдіруге көмектесетін оқыту. Бұл аспект сіздің күшті жақтарыңыздың дамуын, сондай-ақ қабілеттеріңізде олқылықтар бар жерде өзін-өзі дамытуды қамтуы мүмкін. 

YKД-ның негізгі артықшылықтары:
• қазіргі кездегі дағдылар мен білімді қолдау;
• өз дағдыларына деген сенімділікті арттыру;
• мәселелерді шешуде шығармашылық ойлауды қалыптастыру;
• мансаптық өсу.

Үздіксіз оқытумен бірге білімдегі олқылықтарды анықтаудың үйлесімі тиімді тәсіл болып табылады. Кәсіби жетістіктеріңізді сақтау үшін не білгеніңіз туралы ойлануды ұмытпаңыз.

Adding value to your business!

_ _ _ _ _ _ _


Continuous Professional Development (CPD) is training that helps you develop and improve your work practice. This aspect may include the progress of your strengths, as well as self-development where you have gaps in abilities. 

Key advantages of the СPD:
• keeping skills and knowledge up to date;
• increase confidence in your skills;
• formation of creative thinking in solving problems;
• career advancement.

The combination of identifying gaps in knowledge together with continuous training is an effective approach. Do not forget to reflect on what you have learned in order to maintain your professional progress.

Adding value to your business!
Made on
Tilda