TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Стратегия Customer Centricity
🙋‍♂️Стратегия Customer Centricity — это образ мышления компании, где клиент — центр всех решений. Стратегия направлена на глубокое понимание и создание положительного опыта для клиентов посредством продуктов и услуг предприятия.

• Создание среди сотрудников клиентоориентированной культуры.
• Согласованность и доступность данных для всех в организации.
• Сбор отзывов, нужд и желаний клиентов для развития бизнеса.
• Построение долгосрочных отношений с клиентами.

✅️Внедрение Customer Centricity — это не только выгоды для клиентов. Организацию с такой стратегией ожидает повышение конкурентоспособности, лояльности клиентов и их последующей финансовой отдачи.
🙋‍♂️Customer Сentricity Стратегиясы - бұл компанияның ойлау тәсілі, мұнда клиент барлық шешімдердің орталығы болып табылады. Стратегия кәсіпорынның өнімдері мен қызметтері арқылы клиенттер үшін терең түсінік пен жағымды тәжірибе қалыптастыруға бағытталған.

• Қызметкерлер арасында клиентке бағдарланған мәдениет құру.
• Ұйымдағы барлық адамдар үшін деректердің дәйектілігі мен қол жетімділігі.
• Бизнесті дамыту үшін клиенттердің пікірлерін, қажеттіліктері мен тілектерін жинау.
• Клиенттермен ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнату.

✅️Customer Centricity — ті енгізу тек клиенттерге пайда әкелмейді. Мұндай стратегиясы бар ұйым бәсекеге қабілеттілікті, клиенттердің адалдығын және олардың кейінгі қаржылық кірістерін арттырады деп күтеді.

_ _ _ _ _ _

🙋‍♂️Customer Centricity Strategy is a way of thinking of a company where the customer is the center of all decisions. Strategy is aimed at deep understanding and creating a positive experience for customers through the company's products and services.

• Creating a customer-oriented culture among employees.
• Consistency and accessibility of data for everyone in the organization.
• Collecting feedback, customer needs and desires for business development.
• Building long-term relationships with customers.

✅Implementation of Customer Centricity is not only about benefits for customers. An organization with such a strategy expects to increase competitiveness, customer loyalty and their subsequent financial return.
Made on
Tilda