TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Разница между ISO 9000 и ISO 9001
💭ISO 9000 и ISO 9001 представляют собой две важные нормы, связанные с управлением качеством.

⭐️ISO 9000 - это семейство стандартов ISO, которые обеспечивают общую основу принципов и терминов для систем управления качеством.
⭐️ISO 9001 - это подгруппа ISO 9000, которая устанавливает требования к системам менеджмента качества и фокусируется на процессах и процедурах для внедрения.

В отличие от ISO 9000, ISO 9001 является сертифицируемым стандартом. Следовательно, компания может получить официальный сертификат, подтверждающий ее соответствие требованиям.

Узнайте больше о ISO и оставляйте заявку на сертификацию на нашем сайте www.tqcsi.kz
💭 ISO 9000 және ISO 9001 сапаны басқарумен байланысты екі маңызды норманы білдіреді.

⭐️ISO 9000-бұл сапаны басқару жүйелерінің принциптері мен терминдерінің жалпы негізін қамтамасыз ететін ISO стандарттарының отбасы.
⭐️ISO 9001-сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейтін және іске асыру процестері мен процедураларына назар аударатын ISO 9000 кіші тобы.

ISO 9000-дан айырмашылығы, ISO 9001 сертификатталған стандарт болып табылады. Демек, компания оның сәйкестігін растайтын ресми сертификат ала алады.

ISO туралы көбірек біліңіз және сертификаттауға өтініш қалдырыңыз біздің сайтта www.tqcsi.kz.

_ _ _ _ _ _

💭ISO 9000 and ISO 9001 are two important standards related to quality management.

⭐️ISO 9000 is a family of ISO standards that provide a common framework of principles and terms for quality management systems.
⭐️ISO 9001 is a subgroup of ISO 9000 that sets requirements for quality management systems and focuses on processes and procedures for implementation.

Unlike ISO 9000, ISO 9001 is a certified standard. Therefore, the company can obtain an official certificate confirming its compliance with the requirements.

Learn more about ISO and submit an application for certification on our website www.tqcsi.kz


Made on
Tilda