TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
FSMS 22000

FSMS (Food Safety Management System)— это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая является обязательным инструментом для обеспечения соблюдения безопасных методов производства.

Стандарт ISO 22000 устанавливает требования к системе менеджмента безопасности пищевых продуктов (FSMS) и может быть сертифицирован в соответствии с ней. В нем изложены действия для организаций, чтобы продемонстрировать свою способность контролировать риски, связанные с безопасностью пищевых продуктов.

Таким образом, FSMS 22000 является стандартом, который помогает организациям пищевой промышленности эффективно управлять безопасностью пищевых продуктов и соблюдать международные требования.

FSMS (Food Safety Management System)— бұл азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесі, бұл тек заңды талап қана емес, сонымен қатар қауіпсіз өндіріс әдістерінің сақталуын қамтамасыз ететін пайдалы құрал.

ISO 22000 стандарты азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесіне (FSMS) қойылатын талаптарды белгілейді және оған сәйкес сертификатталуы мүмкін. Онда ұйымдардың азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты тәуекелдерді бақылау қабілетін көрсету әрекеттері көрсетілген.

Осылайша, FSMS 22000 тамақ өнеркәсібі ұйымдарына азық-түлік қауіпсіздігін тиімді басқаруға және халықаралық талаптарды орындауға көмектесетін стандарт болып табылады.

_ _ _ _ _ _


FSMS is a Food Safety Management System that is a mandatory tool to ensure compliance with safe production methods.

ISO 22000 standard establishes requirements for the Food Safety Management System (FSMS) and can be certified in accordance with it. It outlines actions for organizations to demonstrate their ability to control food safety risks.

This way, FSMS 22000 is a standard that helps food industry organizations effectively manage food safety and comply with international requirements.
Made on
Tilda