TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Здравоохранение, Благополучие и Безопасность с ISO
🛡Стандарты ISO широко применяются в сфере здравоохранения и безопасности, охватывая различные аспекты, от мониторинга жизненно важных показателей до предупреждающих знаков о потенциальных угрозах. Более 1000 стандартов ISO направленны на повышение качества жизни и снижение рисков для здоровья и безопасности.

Часто используемые стандарты:
• ISO 9001 — Системы менеджмента качества
• ISO 13485 — Системы менеджмента качества медицинских изделий
• ISO 45001 — Системы управления охраны труда и безопасности на рабочем месте

✅️Эти стандарты ISO являются важными инструментами для организаций, помогая им улучшить качество услуг , обеспечить безопасность и благополучие своих сотрудников и общества в целом.
🛡ISO стандарттары денсаулық сақтау, қауіпсіздік саласында кеңінен қолданылады, өмірлік маңызды белгілерді бақылаудан бастап ықтимал қауіптер туралы ескерту белгілеріне дейін әртүрлі аспектілерді қамтиды. 1000-нан астам ISO стандарттары өмір сүру сапасын жақсартуға және денсаулық пен қауіпсіздік қаупін азайтуға бағытталған.

Жиі қолданылатын стандарттар:
• ISO 9001-сапа менеджменті жүйелері
• ISO 13485-медициналық бұйымдардың сапа менеджменті жүйелері
• ISO 45001-еңбекті қорғау және жұмыс орнындағы қауіпсіздікті басқару жүйелері

✅️Бұл ISO стандарттары ұйымдарға қызмет көрсету сапасын жақсартуға, қызметкерлерінің және жалпы қоғамның қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды құрал болып табылады.

_ _ _ _ _ _

🛡ISO standards are widely used in the field of health and safety, covering various aspects, from monitoring vital signs to warning signs about potential threats. More than 1000 ISO standards are aimed at improving the quality of life and reducing health and safety risks.

Frequently used standards:
• ISO 9001 — Quality Management Systems
• ISO 13485 — Quality management systems for medical devices
• ISO 45001 — Occupational Health and safety management systems at the workplace

✅️These ISO standards are important tools for organizations, helping them improve the quality of services, ensure the safety and well-being of their employees and society as a whole.

Made on
Tilda