TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Повышение Удовлетворенности Клиентов
Одно из основных требований стандарта ISO 9001 - постоянное повышение удовлетворенности клиентов.

Что помогает успешным компаниям этого добиваться:
1️⃣ Открытость. Люди ценят честность, покажите клиентам, кто вы и чего добиваетесь
2️⃣ Последовательность. Будьте надежны, соблюдайте сроки, выполняете обещания и обязательства
3️⃣ Четкая коммуникация. Информируйте клиентов о ходе работы, обновлениях и трудностях
4️⃣ Сертификация ISO. Это гарантия соответствия международным стандартам вашей системы управления
5️⃣ Радуйте и заботьтесь. Немного доброты, внимания или благодарственная записка оставят впечатление на клиента

Будьте надежными и внимательными, тогда вы создадите прочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимном уважении
ISO 9001 стандартының негізгі талаптарының бірі-тұтынушылардың қанағаттануын үнемі арттыру.
Табысты компанияларға бұған жетуге не көмектеседі:
1️⃣ Ашықтық. Адамдар адалдықты бағалайды, клиенттерге сіздің кім екеніңізді және не істеп жатқаныңызды көрсетіңіз
2️⃣ Реттілік. Сенімді болыңыз, мерзімдерді орындаңыз, уәделер мен міндеттемелерді орындаңыз
3️⃣ Нақты байланыс. Клиенттерге жұмыс барысы, жаңартулар және қиындықтар туралы хабарлаңыз
4️⃣ ISO Сертификаты. Бұл сіздің басқару жүйеңіздің халықаралық стандарттарына сәйкестігінің кепілі
5️⃣ Қамқорлық жасаңыз. Мейірімділік, назар аудару немесе алғыс хат клиентке әсер қалдырады

Осылайша сіз сенім мен құрметке негізделген клиенттермен берік қарым-қатынас орнатасыз

_ _ _ _ _ _ _ _

One of the main requirements of ISO 9001 standard is continuous improvement of customer satisfaction.
What helps successful companies achieve this:
1️⃣ Openness. People value honesty, show customers who you are and what you are trying to achieve
2️⃣ Sequence. Be reliable, meet deadlines, fulfill promises and obligations
3️⃣ Clear communication. Inform customers about progress of work, updates and difficulties
4️⃣ ISO Certification. This is a guarantee of compliance with international standards of your management system
5️⃣ Take care. Kindness, attention or a thank-you note will leave an impression on client

This way you will create strong relationships with customers based on trust
Made on
Tilda