TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Сертификация ISO10002
🌐Сертификация ISO 10002 - это международный стандарт удовлетворенности клиентов для систем менеджмента обратной связи

Стандарт подходит для любых организаций, желающих установить процедуры для приема жалоб и предложений, а также для продуктивного использования обратной связи.

✅️ Преимущества внедрения ISO 10002:
• повышение репутации и удовлетворенности клиентов;
• эффективная система сбора, анализа и обработки обратной связи;
• непрерывное снижение количества жалоб от клиентов;

📈Стандарт ISO 10002 не только способствует удовлетворенности клиентов, но и улучшению качества продуктов и услуг

Узнайте больше о ISO и оставляйте заявку на сертификацию на нашем сайте www.tqcsi.kz

🌐ISO 10002 сертификаты-бұл кері байланысты басқару жүйелеріне арналған тұтынушылардың қанағаттануының халықаралық стандарты

Стандарт шағымдар мен ұсыныстарды қабылдау процедураларын орнатқысы келетін және кері байланысты тиімді пайдаланғысы келетін кез келген ұйымдарға жарамды.

✅️ ISO 10002 енгізудің артықшылықтары:
• клиенттердің беделі мен қанағаттануын арттыру;
• кері байланысты жинау, талдау және өңдеудің тиімді жүйесі;
• клиенттердің шағымдарының санын үздіксіз азайту;

📈ISO 10002 стандарты тұтынушылардың қанағаттануына ғана емес, сонымен қатар өнімдер мен қызметтердің сапасын жақсартуға ықпал етеді.

ISO туралы көбірек біліңіз және біздің сайтта сертификаттау туралы өтініш қалдырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _

🌐Certification ISO 10002 - is an international customer satisfaction standard for feedback management systems

Standard is suitable for any organization wishing to establish procedures for receiving complaints and suggestions, as well as for the productive use of feedback.

✅️ Advantages of implementing ISO 10002:
• improving reputation and customer satisfaction;
• an effective system for collecting, analyzing and processing feedback;
• continuous reduction in the number of complaints from customers;

📈ISO 10002 standard not only contributes to customer satisfaction, but also to improving the quality of products and services

Learn more about ISO and submit an application for certification on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda