TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Казахстан и Международные стандарты
Казахстан добился значительных успехов по соблюдению международных стандартов. Соответствие казахстанских компаний мировым ожиданиям увеличивает доверие и торговлю с другими странами.

С начала 2000-х годов Казахстан активно приводит свои нормативные акты и практики в соответствие со стандартами ISO, особенно в областях: менеджмента качества ISO 9001, окружающей среды ISO 14001, охраны труда и техники безопасности ISO 45001 и информационной безопасности ISO 27001.

Поскольку Казахстан продолжает свой путь к глобализации, сертификация систем менеджмента поможет открыть многим предприятиям возможности экспорта на мировой рынок. Приверженность страны международным стандартам остается движущей силой ее экономического роста.
Қазақстан халықаралық стандарттарды сақтау бойынша айтарлықтай жетістіктерге жетті. Қазақстандық компаниялардың әлемдік үміттерге сәйкестігі басқа елдермен сенім мен сауданы арттырады.

2000 жылдардың басынан бастап Қазақстан өзінің нормативтік актілері мен практикаларын ISO стандарттарына, әсіресе ISO 9001 сапа менеджменті, ISO 14001 Қоршаған орта, ISO 45001 еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы және ISO 27001 ақпараттық қауіпсіздік салаларында белсенді түрде енгізді.

Қазақстан жаһандану жолын жалғастырып келе жатқандықтан, менеджмент жүйелерін сертификаттау көптеген кәсіпорындарға әлемдік нарыққа экспорттау мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі. Елдің халықаралық стандарттарға адалдығы оның экономикалық өсуінің қозғаушы күші болып қала береді.

_ _ _ _ _ _ _


Kazakhstan has made significant progress in meeting international standards. Compliance of Kazakh companies with global expectations increases trust and trade with other countries.

Since the early 2000s, Kazakhstan has been actively bringing its regulations and practices into line with ISO standards, especially in areas of quality management ISO 9001, environment ISO 14001, occupational health and safety ISO 45001 and information security ISO 27001.

As Kazakhstan continues its path towards globalization, certification of management systems will help open up export opportunities for many enterprises to the global market. Country's commitment to international standards remains driving force behind its economic growth.

Made on
Tilda