TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Ключевые факторы успешного внедрения систем менеджмента качества ISO 9001 для МСБ
Чтобы успешно внедрить систему менеджмента качества для малого и среднего бизнеса, нужны следующие факторы:

Создайте систему качества на основе ваших существующих процессов.
Любая организация, которая постоянно предоставляет продукты и услуги своим клиентам, использует систему управления.

Следующие концепции должны быть частью системы менеджмента качества организации:
-Управление процессами и контроль-убедитесь, что ваши процессы дают ожидаемые результаты и что они соответствуют требованиям соответствующих стандартов.
-Подход к управлению "Планируй-делай-проверяй-действуй": PDCA является моделью для постоянного совершенствования.

Делайте это просто
Соответствие требованиям стандарта ISO 9001 возможно без обширной документации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Шағын және орта бизнес үшін сапа менеджменті жүйесін сәтті енгізу үшін келесі факторлар қажет:

Бар процестер негізінде сапа жүйесін жасаңыз.
Өз клиенттеріне үнемі өнімдер мен қызметтерді ұсынатын кез-келген ұйым басқару жүйесін қолдануы керек.

Келесі тұжырымдамалар компанияңыздың сапа менеджменті жүйесінің бөлігі болуы керек:
-Процесті басқару және бақылау-сіздің процестеріңіз тиісті стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- "Жоспарлау-жасау-тексеру-әрекет ету" басқару тәсілі: PDCA үнемі жетілдірудің үлгісі болып табылады.

Мұны қарапайым етіп жасаңыз
ISO 9001 стандартының талаптарына сәйкестік кең құжаттамасыз мүмкін болады.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
To successfully implement a quality management system for small and medium businesses, the following factors are needed:

Create a quality system based on your existing processes.
Any organization that constantly provides products and services to its customers uses a management system.

The following concepts should be part of the organization's quality management system:
-Process management and control: Ensure that your processes produce the expected results and that they meet the requirements of relevant standards.
-Plan-Do-Check-Act management approach: PDCA is a model for continuous improvement.

Make it simple
Compliance with the requirements of the ISO 9001 standard is possible without extensive documentation.
Made on
Tilda