TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
8 шагов Коттера или Модель Изменений
"8 шагов Коттера" - это модель управления организационными изменениями, обеспечивающая структурированный подход для эффективного руководства ими.

Модель Коттера поможет достичь желаемых результатов с минимальными сбоями, следуя 8 шагам ниже:
1. Создайте ощущение срочности, чтобы мотивировать сотрудников.
2. Сформируйте руководство, которое будет оказывать поддержку и усилия по изменениям.
3. Разработайте стратегию, где четко видно желаемое будущее.
4. Донесите видение до всех заинтересованных сторон.
5. Расширьте возможности действий, устранив препятствия для сотрудников.
6. Добивайтесь краткосрочных побед, придавая импульс работе.
7. Продолжайте развивать перемены, так как глубокие изменения требуют времени.
8. Закрепляйте достижения, чтобы изменения стали частью организации.
"Коттердің 8 қадамы" - ұйымдық өзгерістерді басқару моделі, оларды тиімді басқару үшін құрылымдық тәсілді қамтамасыз етеді.

Коттер моделі төмендегі 8 қадамды орындау арқылы қажетті нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі:
1. Қызметкерлерді ынталандыру үшін жеделдік сезімін жасаңыз.
2. Өзгерістерге қолдау көрсететін және күш салатын нұсқаулық жасаңыз.
3. Қалаған болашақты анық көрсететін стратегия жасаңыз.
4. Көріністі барлық мүдделі тараптарға жеткізіңіз.
5. Қызметкерлерге кедергілерді жою арқылы әрекет ету мүмкіндіктерін кеңейтіңіз.
6. Жұмысқа серпін беру арқылы қысқа мерзімді жеңістерге қол жеткізіңіз.
7. Өзгерістерді дамытуды жалғастырыңыз, өйткені терең өзгерістер уақытты қажет етеді.
8. Өзгерістер ұйымның бір бөлігіне айналуы үшін жетістіктерді бекітіңіз.

_ _ _ _ _ _ _

Kotter's 8 Steps is an organizational change management model that provides a structured approach to effectively manage them

Kotter's model will help to achieve desired results with minimal disruption by following 8 steps below:
1. Create a sense of urgency to motivate employees.
2. Form a leadership that will provide support and change efforts.
3. Develop a strategy where desired future is clearly visible.
4. Communicate vision to all stakeholders.
5. Expand possibilities of action by removing obstacles for employees.
6. Achieve short-term victories by giving momentum to work.
7. Keep cultivating change, as deep changes take time.
8. Consolidate achievements so changes become part of organization.
Made on
Tilda