TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Главные темы Ежегодного Собрания ISO 2023
Ежегодное собрание ISO продолжается. Внизу описаны главные темы на сегодня.

• Искусственный интеллект
Глубоко погрузитесь в безграничный опыт ИИ, его этики и управления.

• Пластиковое загрязнение
Объеденимся для ускорения глобальных действий по борьбе с пластиковым загрязнением.

• Метавселенная
Раскройте тайны и потенциал преобразующего цифрового фронтира

• Пищевые отходы
Борьба с пищевыми потерями это польза для: климата, продовольственной безопасности и устойчивости агропродовольственных систем.

• Борьба с коррупцией
Перемены с помощью стандартов. Международное сотрудничество для создания более прозрачного и подотчетного мира.

• Кибербезопасность
• Водород
• Защита климата
ISO жыл сайынғы жиналысы жалғасуда. Төменде бүгінгі күннің негізгі тақырыптары сипатталған.
• Жасанды интеллект
Жасанды интеллект, оның этикасы мен басқаруының шексіз тәжірибесіне терең бойлаңыз.
• Пластикалық ластану
Пластикалық ластанумен күресудің жаһандық әрекеттерін жеделдету үшін бірігейік.
• Метаверс
Трансформациялық цифрлық фронттың құпиялары мен әлеуетін ашыңыз.
• Тамақ қалдықтары
Азық-түлік шығындарымен күресу мыналар үшін пайдалы: климат, азық-түлік қауіпсіздігі және агроазық-түлік жүйелерінің тұрақтылығы.
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Стандарттар арқылы өзгерістер. Неғұрлым ашық және есеп беретін әлем құру үшін халықаралық ынтымақтастық.
• Киберқауіпсіздік
• Сутегі
• Климатты қорғау

_ _ _ _ _ _ _

ISO Annual Meeting continues. The main topics for today are described below.
• Artificial intelligence
Dive deep into the limitless experience of AI, its ethics and management.
• Plastic pollution
Let's unite to accelerate global action to combat plastic pollution.
• Metaverse
Uncover secrets and potential of transformative digital frontier.
• Food waste
Fight against food losses and spoilage is beneficial for: climate, food security and sustainability of agro-food systems.
• Fight against corruption
Change through standards. International cooperation to create a more transparent and accountable world.
• Cybersecurity
• Hydrogen
• Climate protection
Made on
Tilda