TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Послание президента ISO Д-ра Сунг Хван Чо
Доктор Сунг Хван Чо, новый президент ISO, поделился приветственным сообщением с мировым сообществом! В нем он размышляет о том, как ISO может расширить свою деятельность, чтобы реагировать на актуальные проблемы, а также ставит цели на ближайшие два года.

"Наш мир меняется всё быстрее, и стандарты, которые разрабатывает ISO, позволяют решать сложные глобальные задачи, стоящие перед человечеством. Международные стандарты — одна из связующих нитей современного мира.

Одним из приоритетов будет создание системы управления ISO, которая продолжит эффективно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию в мире, в том числе на разрушительные последствия изменения климата и быстрый рост инновационных технологий."
ISO-ның жаңа президенті Доктор Сунг Хван Чо әлемдік қауымдастықпен құттықтау хабарламасымен бөлісті! Онда ол ISO өзекті мәселелерге жауап беру үшін өз қызметін қалай кеңейте алатыны туралы ойлайды, сонымен қатар алдағы екі жылға мақсат қояды.

"Біздің әлем тезірек өзгеруде және ISO әзірлейтін стандарттар адамзат алдында тұрған күрделі жаһандық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Халықаралық стандарттар - қазіргі әлемнің байланыстырушы жіптерінің бірі.

Басымдықтардың бірі әлемдегі үнемі өзгеріп отыратын жағдайға, соның ішінде климаттың өзгеруінің жойқын әсеріне және инновациялық технологиялардың жылдам өсуіне тиімді жауап беретін ISO басқару жүйесін құру болады."

_ _ _ _ _ _

Dr. Sung Hwang Cho, new president of ISO, shared a welcome message with the global community! In it, he reflects on how ISO can expand its activities to respond to current issues, as well as sets goals for next two years.

"Our world is changing faster and faster, and standards that ISO develops make it possible to solve complex global challenges facing humanity. International standards are one of the connecting threads of the modern world.

One of priorities will be to create an ISO management system that will continue to respond effectively to ever-changing global situation, including devastating effects of climate change and rapid growth of innovative technologies."
Made on
Tilda