TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Итоги семинара на тему "Внутренний аудит по ISO 9001"
На днях мы провели ещё один семинар, по теме "Внутренний аудит Системы Менеджмента Качества по стандарту ISO 9001".
Данный семинар разработан согласно требованиям международного стандарта ISO 19011: “Руководящие указания по аудиту систем менеджмента”, и даёт знания по качественному планированию, проведению, отчетности и действиям после Внутреннего аудита СМК.

Участники семинара получили твердые знания и навыки по проведению Внутренних аудитов СМ. В программу включены практические задания и приведены примеры документов.

Семинар вызвал море положительных эмоций у слушателей и заслуженно получил высокие оценки.

Ждём вас на наших семинарах!
Скачать программу семинара можно в разделе Обучение> Внутренний аудит на нашем сайте www.tqcsi.kz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Біз «ISO 9001 стандартына сәйкес Сапа менеджментінің ішкі аудит» тақырыбында кезекті семинар өткіздік.

Бұл семинар ISO 19011: «Менеджмент жүйелерінің аудиті бойынша нұсқаулықтар» халықаралық стандартының талаптарына сәйкес әзірленген және СМЖ ішкі аудитін жоспарлау, жүргізу, есеп беру және ішкі аудиттан кейін іс-әрекеттер бойынша білім береді.

Семинарға қатысушылар СМЖ ішкі аудитін жүргізу бойынша берік білім мен дағдыларға ие болды. Бағдарламада практикалық тапсырмалар мен құжаттардың мысалдары бар.

Семинар қатысушылар арасында көптеген жағымды эмоциялар туғызды және лайықты жоғары баға алды.

Сіздерді семинарларымызда күтеміз!
Семинар бағдарламасын www.tqcsi.kz сайтындағы Обучение> Ішкі аудит бөлімінен жүктеп алуға болады

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

We held another training on the topic "Internal audit of the Quality Management System".
This training was developed in accordance with the requirements of the international standard ISO 19011: “Guidelines for the audit of management systems”, and provides knowledge on quality planning, conducting, reporting and actions after the Internal audit of QMS.

The participants of the seminar received solid knowledge and skills in conducting Internal audits of MS. The program includes practical tasks and examples of documents.

The seminar caused a lot of positive emotions among the participants and deservedly received high marks.

We are waiting for you on our trainings!
You can download the training program in the Training> Internal audit section on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda