TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Принципы Менеджмента Качества
ISO 9001 основан на 7 принципах современного менеджмента качества:
● Ориентация на клиента
● Лидерство
● Вовлечение работников
● Процессный подход
● Постоянное улучшение
● Принятие решений, основанных на фактах

● Управление взаимоотношениями

Для создания системы менеджмента качества (СМК) используется ISO 9001, который является наиболее распространенным и универсальным международным стандартом.

Данный стандарт может применяться в организациях любого типа, помогая имсовершенствоваться в управлении рабочими процессами.

Adding value to your business!
Сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) құру үшін ең кең таралған және әмбебап халықаралық стандарт болып табылатын ISO 9001 қолданылады.
Бұл стандартты кез-келген типтегі ұйымдарда қолдануға болады, бұл оларға жұмыс процестерін басқаруды жақсартуға көмектеседі.

ISO 9001 қазіргі заманғы сапа менеджментінің 7 қағидатына негізделген:
● Тұтынушыға бағдарлау
● Көшбасшылық
● Қызметкерлерді тарту
● Процесс тәсілі
● Үздіксіз жақсарту
● Фактілерге негізделген шешімдер қабылдау
● Қарым-қатынасты басқару

Adding value to your business!

_ _ _ _ _ _ _

To create a quality management system (QMS) it is needed to use ISO 9001, which is the most common and universal international standard.
This standard can be applied in organizations of any type, helping them to improve their workflow management.

ISO 9001 is based on 7 principles of modern quality management:
● Customer orientation
● Leadership
● Employee engagement
● Process approach
● Continuous improvement
● Making decisions based on facts
● Relationship management

Adding value to your business!
Made on
Tilda