TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Курс Ведущего Аудитора по Качеству ISO 9001:2015
Программа курса очень интенсивная, включает практические задания и деловые игры, она рассчитана на 5 полных дней, включая итоговый экзамен.
Совсем недавно у нас прошел 5-дневный обучающий Курс Ведущего Аудитора по Качеству ISO 9001:2015 для небольшой группы из 5 человек.

Данный курс от JLB является международно признанным курсом для ведущих аудиторов Exemplar Global.

Успешно сдавшие экзамен участники, получают сертификат, с помощью которого могут приступить к работе в органах по сертификации в качестве начинающего аудитора.
Жақында бізде 5 адамнан тұратын шағын топ үшін ISO 9001:2015 сапа бойынша жетекші аудитордың 5 күндік оқу курсы өтті.

JLB ұсынған бұл курс Exemplar Global жетекші аудиторлары үшін халықаралық деңгейде танылған курс болып табылады.
Курс бағдарламасы өте қарқынды, практикалық тапсырмалар мен іскерлік ойындарды қамтиды, ол қорытынды емтиханды қосқанда 5 толық күнге арналған.

Емтиханды сәтті тапсырған қатысушылар сертификат алады, оның көмегімен сертификаттау органдарында бастаушы аудитор ретінде жұмысқа кірісе алады.

_ _ _ _ _ _ _ _

Recently, we have conducted a 5-day training QMS Lead Auditor Course ISO 9001:2015 for a small group of 5 people.

This course from JLB is an internationally recognized course for leading Examplar Global auditors.
The course program is very intense, includes practical activities and role plays, it consists for 5 full days, including the final exam.

Participants who have successfully passed the exam receive a certificate with which they may start working in certification bodies as a provisional auditor.
Made on
Tilda