TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Ре-сертификационный Аудит

Ре-сертификационный аудит призван подтвердить, что система менеджмента сохраняет свою результативность и соответствует требованиям стандарта, оставаясь актуальной и применимой.

Через три года после получения сертификации, предприятие может сильно измениться в связи приходом новых людей, развитию проектов, расширению в другие отрасли или регионы, поэтому необходимо пройти повторную оценку соответствия. После завершения аудита будет подписан новый Сертификационный контракт, и трехлетний цикл начнется снова.

Если предприятие намерено продолжить сотрудничество на международном уровне, участвовать в тендерах и иметь независимую оценку соответствия системы менеджмента – требуется Ре-сертификационный аудит.
Қайта сертификаттау аудиті менеджмент жүйесі өзінің нәтижелілігін сақтайтынын және стандарт талаптарына сәйкес келетіндігін, өзекті және қолданылатындығын растауға арналған.

Сертификаттауды алғаннан кейін үш жыл өткен соң, кәсіпорын жаңа адамдардың келуіне, жобалардың дамуына, басқа салаларға немесе аймақтарға кеңеюіне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін, сондықтан сәйкестікті қайта бағалау қажет. Аудит аяқталғаннан кейін жаңа сертификаттау келісімшартына қол қойылады және үш жылдық цикл қайтадан басталады.

Егер кәсіпорын ынтымақтастықты халықаралық деңгейде жалғастыруға, тендерлерге қатысуға және менеджмент жүйесінің сәйкестігін тәуелсіз бағалауға ниет білдірсе-қайта сертификаттау аудиті қажет.

_ _ _ _ _ _

Re-certification audit is designed to confirm that the management system retains its effectiveness and meets requirements of the standard, while remaining relevant and applicable.

Three years after receiving certification, company may change significantly due to arrival of new people, development of projects, expansion into other industries or regions, therefore it is necessary to undergo a re-assessment of compliance. After audit is completed, a new Certification Contract will be signed, and three-year cycle will begin again.

If company intends to continue cooperation at the international level, participate in tenders and have an independent assessment of compliance of the management system, a Re-certification audit is required.

Made on
Tilda