TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Риск-ориентированный подход
Риск-ориентированный подход необходим для достижения результативности системы менеджмента качества.

Ранее концепция риск-ориентированного мышления подразумевалась в выполнении предупреждающих действий, направленных на устранение потенциальных несоответствий, анализа любых несоответствий, и принятии мер по предотвращению их повторения.

Риск- ориентированный подход используют для:
• достижения целей за счет снижения рисков;
• оптимального использования ресурсов;
• повышения результативности;
• сосредоточения на зонах повышенного риска;
• выявления и устранения слабых мест для предотвращение негативных последствий;

Риск-ориентированный подход опирается на принципы: соразмерности, гибкости, законности и открытости.

Adding value to your business!
Сапа менеджменті жүйесінің тиімділігіне қол жеткізу үшін тәуекелге бағытталған тәсіл қажет.

Бұрын тәуекелге бағытталған ойлау тұжырымдамасы ықтимал сәйкессіздіктерді жоюға, кез келген сәйкессіздіктерді талдауға және олардың қайталануын болдырмау үшін шаралар қабылдауға бағытталған ескерту әрекеттерін орындауды көздеді.

Тәуекелге бағытталған тәсіл мыналар үшін қолданылады:
• тәуекелдерді азайту арқылы мақсаттарға жету;
• ресурстарды оңтайлы пайдалану;
• тиімділікті арттыру;
• жоғары тәуекел аймақтарына назар аудару;
• жағымсыз салдардың алдын алу үшін әлсіз жерлерді анықтау және жою;

Тәуекелге бағытталған тәсіл принциптерге сүйенеді: пропорционалдылық, икемділік, заңдылық және ашықтық.

Adding value to your business!

_ _ _ _ _ _ _

Risk-oriented approach is necessary to achieve the effectiveness of the quality management system.

Previously, the concept of risk-oriented thinking was implied in performing preventive actions aimed at eliminating potential inconsistencies, analyzing any inconsistencies, and taking measures to prevent their recurrence.

Risk-oriented approach is used to:
• achieving goals by reducing risks;
• optimal use of resources;
• improving performance;
• focusing on high-risk areas;
• identifying and eliminating weaknesses to prevent negative consequences;

Risk-oriented approach is based on the principles of proportionality, flexibility, legality and openness.

Adding value to your business!
Made on
Tilda