TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Круглый Стол "World Quality Day 2023" 9 ноября
Приглашаем вас принять участие на Круглом Столе "World Quality Day 2023."
Тема: «Внедрение международных стандартов ISO - эффективный инструмент повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса»

Программа мероприятия включает: опыт TQCSI в содействии повышению конкурентоспособности организаций Казахстана, а также успешные казахстанские предприятия, которые уже внедрили и международные стандарты ISO и сертифицированы по ним, поделятся своим опытом.

Дата: 9 ноября 2023, 15:00
Место: ул. Маметовой 54, Zoom
Регистрация: tqcsi.client@gmail.com, +7 706 622 33 85
Подпишитесь на наш Instagram и получите ссылку для участия online

С полной программой Круглого Стола вы можете ознакомиться в файле ниже

Сіздерді "World Quality Day 2023" дөңгелек үстеліне қатысуға шақырамыз."
Тақырыбы: "ISO халықаралық стандарттарын енгізу-отандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді құралы"

Іс-шара бағдарламасына мыналар кіреді: Қазақстан ұйымдарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жәрдемдесудегі tqcsi тәжірибесі, сондай-ақ ISO халықаралық стандарттарын енгізген және олар бойынша сертификатталған табысты қазақстандық кәсіпорындар өз тәжірибелерімен бөліседі.

Күні: 9 қараша 2023, 15:00
Орны: Мәметова к-сі 54, Zoom
Тіркеу: tqcsi.client@gmail.com, +7 706 622 33 85
Біздің Instagram-ға жазылыңыз және участline қатысу сілтемесін алыңыз

Толық дөңгелек үстел бағдарламасымен жоғарыдағы файлда танысуға болады

_ _ _ _ _ _ _


We invite you to take part in Round Table "World Quality Day 2023."
Topic: "The implementation of international ISO standards is an effective tool for improving competitiveness of local business"

Program of event includes: TQCSI's experience in promoting competitiveness of organizations in Kazakhstan, as well as successful Kazakhstani enterprises that have already implemented international ISO standards and are certified according to them, will share their experience.

Date: November 9, 2023, 15:00
Location: 54 Mametova, Zoom
Registration: tqcsi.client@gmail.com , +7 706 622 33 85
Subscribe to our Instagram and get a link to participate online

The full program of the Round Table can be found in the file above
Made on
Tilda