TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Круглый стол "Всемирный День Качества " 9 ноября 2023
Приглашаем вас принять участие на Круглом Столе «Внедрение международных стандартов ISO - эффективный инструмент повышения конкурентоспособности отечественного бизнеса»

На мероприятие вы получите передовую информацию по движущим темам мира стандартов в рамках Всемирного дня качества

Посетите наш круглый стол и уделите внимание международным стандартам ISO. Внедряя их, предприятия приобретают признанную во всем мире основу для управления качеством, повышают эффективность и конкурентные преимущества на мировом рынке.

Дата проведения: 9 ноября 2023 года
Для бесплатной регистрации заполните форму на сайте www.tqcsi.kz или напишите на tqcsi.client@gmail.com
Сіздерді "ISO халықаралық стандарттарын енгізу - отандық бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді құралы" дөңгелек үстелге қатысуға шақырамыз

Іс шараға Сіз Дүниежүзілік Сапа күні аясында стандарттар әлемінің қозғаушы тақырыптары бойынша озық ақпарат аласыз

Біздің дөңгелек үстелге кіріп, ISO халықаралық стандарттарына назар аударыңыз. Оларды енгізе отырып, кәсіпорындар сапаны басқару үшін бүкіл әлемде танылған негізге ие болады, әлемдік нарықта тиімділік пен бәсекелестік артықшылықтарды арттырады.

Өтетін күні: 2023 жылғы 9 қараша
Тегін тіркелу үшін сайттағы нысанды толтырыңыз www.tqcsi.kz немесе жазыңыз tqcsi.client@gmail.com

_ _ _ _ _ _ _


We invite you to take part in the Round Table "Implementation of international standards ISO - an effective tool for improving the competitiveness of domestic business"

At the event you will receive advanced information on the driving themes of the world of standards within the framework of the World Quality Day

Visit our round table and pay attention to international ISO standards. By implementing them, enterprises acquire a globally recognized basis for quality management, increase efficiency and competitive advantages in the global market.

Date: November 9, 2023
To register for free, fill out the form on the website www.tqcsi.kz or write to tqcsi.client@gmail.com
Made on
Tilda