TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Стандарты — это язык, на котором говорит весь мир
Стандарты являются основой для функционирования нашего взаимосвязанного мира. Они служат универсальным языком, обеспечивающим глобальный прогресс и гармоничное сотрудничество.

Стандарты ISO - это мост, признанный и уважаемый во всем мире, способствующий повышению безопасности и устраняющий барьеры в торговле.
• ISO 9001 привносит стабильное качество и конкурентные преимущества международном рынке.
• ISO 14001 внес вклад в сохранение окружающей среды во всех частях планеты.
• ISO 27001 обеспечивает конфиденциальность информации в быстроразвивающимся цифровом мире.

Без стандартов воцарился бы хаос, препятствующий прогрессу и нашей способности объединяться и процветать как глобальное общество.
Стандарттар біздің өзара байланысты әлемнің жұмыс істеуінің негізі болып табылады. Олар жаһандық прогресс пен үйлесімді ынтымақтастықты қамтамасыз ететін әмбебап тіл ретінде қызмет етеді.

ISO стандарттары-бұл қауіпсіздікті жақсартатын және саудадағы кедергілерді жоятын бүкіл әлемде танылған және құрметтелетін көпір.
• ISO 9001 халықаралық нарыққа тұрақты сапа мен бәсекелестік артықшылықтар әкеледі.
• ISO 14001 планетаның барлық бөліктерінде қоршаған ортаны сақтауға үлес қосты.
• ISO 27001 жылдам дамып келе жатқан Цифрлық әлемде ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Стандарттар болмаса, прогреске және жаһандық қоғам ретінде бірігу және өркендеу қабілетімізге кедергі келтіретін хаос орнаған болар еді.

_ _ _ _ _ _

Standards are the foundation for the functioning of our interconnected world. They serve as a universal language that ensures global progress and harmonious cooperation.

ISO standards are a bridge recognized and respected worldwide, contributing to increased security and removing barriers to trade.
• ISO 9001 brings stable quality and competitive advantages to the international market.
• ISO 14001 has contributed to the preservation of the environment in all parts of the world.
• ISO 27001 ensures the confidentiality of information in a rapidly developing digital world.

Without standards, chaos would reign, impeding progress and our ability to unite and thrive as a global society.
Made on
Tilda