TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Стандарты для более Безопасного Мира

Мы все хотим жить в более безопасном мире. Но несчастные случаи , эпидемии и катастрофы по-прежнему являются причиной многих смертей и травм, в дополнение к материальному и социальному ущербу.

Международные стандарты предлагают широко признанные решения для предотвращения этих угроз и реагирования на них. Они относятся разнообразным областям, как:
• Продукты и глобальная цепочка поставок;
• Медицинские технологии;
• Мониторинг незаконного оборота радиоактивных материалов;
• Коммуникация после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации;
• Кибербезопасность

Международные стандарты, разработанные ведущими мировыми организациями, способствуют построению более безопасного мира.

Біз бәріміз қауіпсіз әлемде өмір сүргіміз келеді. Бірақ жазатайым оқиғалар, эпидемиялар мен апаттар материалдық және әлеуметтік зияннан басқа көптеген өлім мен жарақаттардың себебі болып қала береді.

Халықаралық стандарттар осы қауіптердің алдын алу және оларға жауап беру үшін кеңінен танылған шешімдерді ұсынады. Олар әртүрлі салаларға жатады, мысалы:
• Өнімдер және жаһандық жеткізу тізбегі;
• Медициналық технологиялар;
• Радиоактивті материалдардың заңсыз айналымының мониторингі;
• Табиғи апаттан немесе төтенше жағдайдан кейінгі байланыс;
• Киберқауіпсіздік.

Әлемнің жетекші ұйымдары әзірлеген халықаралық стандарттар қауіпсіз әлем құруға ықпал етеді.


_ _ _ _ _ _ _


We all want to live in a safer world. But accidents, epidemics and catastrophes still cause many deaths and injuries, in addition to material and social damage.

International standards offer widely recognized solutions to prevent and respond to these threats. They relate to diverse areas like:
• Products and global supply chain;
• Medical technologies;
• Monitoring of illicit trafficking of radioactive materials;
• Communication after a natural disaster or emergency;
• Cybersecurity

International standards developed by the world's leading organizations contribute to building a safer world.
Made on
Tilda