TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
SWOT Анализ
SWOT-анализ — один из самых популярных методов стратегического планирования для услуг, товаров, и даже личностного и профессионального роста.

Данный способ используют как начинающие предприниматели и студенты, так и опытные руководители.

Суть метода в разделении факторов внутренней и внешней среды на:
S — strengths
(сильные стороны) что отличает вас от конкурентов
W — weaknesses
(слабые стороны) в чем вам нужно совершенствоваться и расти
O — opportunities
(возможности) что теоретически может привести вас к успеху
T — threats
(угрозы) какие потенциальные помехи существуют на вашем пути

Проводя SWOT-анализ, вы получаете ценную информацию для принятия обоснованных решений и эффективных стратегий
SWOT талдауы-бұл қызметтерге, тауарларға, тіпті жеке және кәсіби өсуге арналған ең танымал стратегиялық жоспарлау әдістерінің бірі.

Бұл әдісті жаңадан бастаған кәсіпкерлер мен студенттер де, тәжірибелі басшылар да қолданады.

Әдістің мәні ішкі және сыртқы орта факторларын бөлу болып табылады:
S — strengths
(күшті жақтары) сізді бәсекелестіктен не ерекшелендіреді
W — weaknesses
(әлсіз жақтары) сізге не жетілдіру және өсу керек
O — opportunities
(мүмкіндіктер) сізді теориялық тұрғыдан сәттілікке жетелейді
T — threats
(қауіптер) сіздің жолыңызда қандай ықтимал кедергілер бар

SWOT талдауын жүргізу арқылы сіз негізделген шешімдер мен тиімді стратегияларды қабылдау үшін құнды ақпарат аласыз

_ _ _ _ _ _ _ _ _


SWOT analysis is one of the most popular methods of strategic planning for services, products, and even personal and professional growth.

This method is used by both new entrepreneurs and students, as well as experienced managers.

The essence of method is to divide factors of internal and external environment into:
S — strengths
what makes you different from competitors
W— weaknesses
what do you need to improve and develop
O — opportunities
what theoretically can lead you to success
T — threats
what potential obstacles exist on your way

By conducting SWOT analysis, you get valuable information for making informed decisions and effective strategies
Made on
Tilda