TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Наиболее популярные стандарты ISO
Наиболее популярные стандарты ISO в мире, в которых отражены современные проблемы, затрагивающие все сферы жизни.
1. ISO 9001: Система Менеджмента Качества
Улучшение качества для удовлетворения потребностей клиентов;
2. ISO 27001: Система Менеджмента Информационной Безопасности
Сохранение информационной безопасности от кибер-угроз;
3. ISO 14001: Система Экологического Менеджмента
Минимальное отрицательное влияние на окружающую среду;
4. ISO 22000: Система Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции
Подтверждение безопасности и безвредности пищевой продукции;
5. ISO 45001: Система Менеджмента Профессионального Здоровья и Безопасности
Обеспечение более безопасной рабочей средой и снижение риска травм.

✅Подробнее о каждом стандарте на нашем сайте www.tqcsi.kz
Әлемдегі ең танымал ISO стандарттары, олар өмірдің барлық салаларына әсер ететін заманауи мәселелерді көрсетеді.
1. ISO 9001: сапа менеджменті жүйесі
Клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сапаны жақсарту;
2. ISO 27001: ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі
Киберқауіптерден ақпараттық қауіпсіздікті сақтау;
3. ISO 14001: экологиялық менеджмент жүйесі
Қоршаған ортаға минималды әсер;
4. ISO 22000: Азық-түлік қауіпсіздігі менеджменті жүйесі
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен зиянсыздығын растау
5. ISO 45001: Еңбекті қорғау және кәсіби қауіпсіздік менеджменті жүйесі
Қауіпсіз жұмыс ортасын қамтамасыз ету және жарақат алу қаупін азайту.

✅Біздің сайттағы әрбір стандарт туралы толығырақ www.tqcsi.kz
_ _ _ _ _ _ _

The most popular ISO standards in the world, which reflect modern problems affecting all spheres of life.
1. ISO 9001: Quality Management System
Quality improvement to meet customer needs;
2. ISO 27001: Information Security Management System
Preservation of information security from cyber threats;
3. ISO 14001: Environmental Management System
Minimal negative impact on the environment;
4. ISO 22000: Food Safety Management System
Confirmation of the safety and harmlessness of food products;
5. ISO 45001: Occupational Health and Safety Management System
Providing a safer working environment and reducing the risk of injury.


✅Learn more about each standard on our website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda