TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Обучение Международному стандарту ISO 14001
Приглашаем вас на обучение по "Международному стандарту ISO 14001 Системы Экологического Менеджмента"

ISO 14001 обеспечивает основу для управления и снижения воздействия на окружающую среду, одновременно повышая эффективность предприятия. Внедряя стандарт ISO 14001, компании демонстрируют свою приверженность устойчивым практикам, что повышает доверие и лояльность клиентов. В современном мире, где окружающей среде уделяют все больше заботы и внимания, наличие сертификации ISO 14001 имеет большую ценность.

Посетите наше обучение и узнайте больше о ключевом стандарте по защите окружающей среды ISO 14001

Дата проведения: 4-6 декабря 2023 год
Для регистрации заполните форму на сайте www.tpqcsi.kz

Сіздерді "Экологиялық менеджмент жүйесінің ISO 14001 халықаралық стандарты" бойынша оқуға шақырамыз

ISO 14001 кәсіпорынның тиімділігін арттыра отырып, қоршаған ортаға әсерді басқару және азайту үшін негіз береді. ISO 14001 стандартын енгізу арқылы компаниялар клиенттердің сенімі мен адалдығын арттыра отырып, тұрақты тәжірибеге деген адалдықтарын көрсетеді. Қоршаған ортаға көбірек қамқорлық пен көңіл бөлінетін қазіргі әлемде ISO 14001 сертификатының болуы үлкен мәнге ие.

Біздің тренингке қатысыңыз және ISO 14001 Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі стандарты туралы көбірек біліңіз

Өтетін күні: 4-6 желтоқсан 2023 жыл
Тіркелу үшін сайттағы нысанды толтырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _

We invite you to the training on "International Standard ISO 14001 Environmental Management System"

ISO 14001 provides basis for managing and reducing environmental impact, while increasing efficiency of enterprise. By implementing the ISO 14001 standard, companies demonstrate their commitment to sustainable practices, which increases customer trust and loyalty. In today's world, where environment is given more and more care and attention, presence of ISO 14001 certification is of great value.

Visit our training and learn more about the key environmental protection standard ISO 14001

Date: December 4-6, 2023
To register, fill out the form on website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda