TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Тренды в сфере IT безопасности
Чтобы оставаться на шаг впереди в сфере IT-безопасности, важно быть в курсе последних трендов и практик.

• Искусственный интеллект и машинное обучение используют для обнаружения развивающихся угроз и реагирования на них в режиме реального времени в огромных объемах данных.
• Подход с нулевым доверием проверяет каждый запрос для снижения риска несанкционированного доступа.
• Технология блокчейн обеспечивает прозрачность и децентрализацию в защите цифровых транзакций.
• ISO 27001 предоставляет надежный системный подход к управлению информацией, обеспечивая защиту и целостность.

Внедряя инновационные технологии и международно признанные стандарты, организации усиливают защиту ценной информации от киберугроз.
IT-қауіпсіздік саласында бір қадам алда болу үшін соңғы трендтер мен тәжірибелерден хабардар болу маңызды.

• Жасанды интеллект пен машиналық оқыту дамып келе жатқан қауіптерді анықтау және оларға нақты уақыт режимінде деректердің үлкен көлемінде жауап беру үшін қолданылады.
• Нөлдік сенім әдісі рұқсатсыз кіру қаупін азайту үшін әрбір сұрауды тексереді.
• Блокчейн технологиясы цифрлық транзакцияларды қорғауда ашықтық пен орталықсыздандыруды қамтамасыз етеді.
• ISO 27001 қорғаныс пен тұтастықты қамтамасыз ете отырып, ақпаратты басқарудың сенімді жүйелік тәсілін ұсынады.

Инновациялық технологиялар мен халықаралық деңгейде танылған стандарттарды енгізу арқылы ұйымдар құнды ақпаратты киберқауіптерден қорғауды күшейтеді.
_ _ _ _ _ _ _

To stay one step ahead in field of IT security, it is important to be aware of latest trends and practices.

• Artificial intelligence and machine learning are used to detect emerging threats and respond to them in real time with huge amounts of data.
• Zero-trust approach verifies each request to reduce risk of unauthorized access.
• Blockchain technology provides transparency and decentralization in protection of digital transactions.
• ISO 27001 provides a robust systematic approach to information management, ensuring protection and integrity.

By implementing innovative technologies and internationally recognized standards, organizations strengthen protection of valuable information from cyber threats.
Made on
Tilda