TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Что будет, если у компании нет сертификации ISO?
Компания, которая не сертифицирует себя по стандартам ISO, рискует подвергнуться большим угрозам. Вот несколько ключевых аспектов:

 • Отсутствие доверия клиентов и уверенности в качестве продуктов.
 • Устаревшие методы, которые мешают эффективности процессов.
 • Исключение из рассмотрения для выгодных предложений (тендеров, контрактов, коллабораций).
 • Потеря клиентов и стратегических партнёров, которые предпочитают работать с сертифицированными организациями.
 • Не способность конкурировать с другими компаниями на рынке.
 • Закрытые ворота для расширения за пределами национального рынка и отсутствие международного признания.

Получите сертификацию ISO и не теряйте свои возможности! Оставляйте заявку нашем на сайте www.tqcsi.kz

ISO стандарттары бойынша өзін сертификаттамайтын Компания үлкен қауіп-қатерге ұшырауы мүмкін. Міне, бірнеше негізгі аспектілер:

 • Тұтынушылардың сенімі мен өнім сапасына деген сенімділіктің болмауы.
 • Процестердің тиімділігіне кедергі келтіретін ескірген әдістер.
 • Тиімді ұсыныстар (тендерлер, келісімшарттар, ынтымақтастықтар) үшін қараудан шығару.
 • Сертификатталған ұйымдармен жұмыс істеуді қалайтын клиенттер мен стратегиялық серіктестерді жоғалту.
 • Нарықтағы басқа компаниялармен бәсекелесу мүмкіндігі емес.
 • Ұлттық нарықтан тыс кеңейтуге арналған жабық қақпа және халықаралық танудың болмауы.

ISO сертификатын алыңыз және мүмкіндіктеріңізді жоғалтпаңыз! Өтінімді сайтта қалдырыңыз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _

Company that does not certify itself according to ISO standards risks being exposed to great threats. Here are a few key aspects:

 • Lack of customer trust and confidence in quality of products.
 • Outdated methods that interfere with the efficiency of processes.
 • Exclusion from consideration for profitable offers (tenders, contracts, collaborations).
 • Loss of clients and strategic partners who prefer to work with certified organizations.
 • Not being able to compete with other companies in the market.
 • Closed gates for expansion outside the national market and lack of international recognition.

Get ISO certification and don't waste your opportunities! Leave a request on website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda