TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Что такое Сертификация ISO?
✅️ Сертификация ISO - это подтверждение сторонним органом соответствия компании стандарту, разработанного Международной организацией по стандартизации (ISO).

ISO (International Organization for Standardization) - независимая неправительственная организация, которая разрабатывает международные стандарты, поддерживающие инновации и предлагающие решения глобальных проблем.

Сертификаты ISO существуют во многих областях, от энергоменеджмента до социальной ответственности. Каждая имеет отдельные стандарты и критерии.

Сертификация является полезным инструментом для повышения доверия, демонстрируя, что ваша работа соответствуют ожиданиям клиентов.
✅️ ISO сертификаты-бұл үшінші тарап органының Халықаралық стандарттау ұйымы (ISO) әзірлеген стандартқа сәйкестігін растауы.

ISO (International Organization for Standardization) - инновацияларды қолдайтын және жаһандық мәселелерді шешуді ұсынатын халықаралық стандарттарды әзірлейтін тәуелсіз үкіметтік емес ұйым.

ISO сертификаттары энергияны басқарудан бастап әлеуметтік жауапкершілікке дейін көптеген салаларда бар. Әрқайсысының жеке стандарттары мен критерийлері бар.

Сертификаттау-бұл сіздің жұмысыңыздың клиенттердің үміттеріне сәйкес келетіндігін көрсете отырып, сенімділікті арттырудың пайдалы құралы.

_ _ _ _ _ _ _ _

✅️ ISO certification is a confirmation by a third-party body of a company's compliance with a standard developed by the International Organization for Standardization (ISO).
International Organization for Standardization - an independent non-governmental organization that develops international standards that support innovation and offer solutions to global problems.

ISO certificates exist in many areas, from energy management to social responsibility. Each has separate standards and criteria.

Certification is a useful tool to increase trust by demonstrating that your work meets customer expectations.
Made on
Tilda