TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Почему принципы СМК важны?
Принципы менеджмента качества, которые являются основой для построения совершенства, необходимы по нескольким причинам:

• Формирование мышления ценности качества.
• Постоянное совершенствование, которое помогает организации оставаться актуальной.
• Поддержание согласованности процессов.
• Ориентация на клиентов, что превращает их в защитников бренда.
• Укрепление конкурентного положения в глобальной среде.
• Стимулирование командного духа, что повысит производительность и удовлетворенность работой.
• Снижение риска появление ошибок, недовольства клиентов и ущерба репутации.

Принципы СМК дают возможность гибко реагировать на потребности клиентов, стимулировать инновации и обеспечивать лидирующую роль на рынке.
Кемелдікті құруға негіз болатын сапа менеджментінің принциптері бірнеше себептерге байланысты қажет:

• Сапа құндылығы туралы ойлауды қалыптастыру.
• Ұйымға өзекті болып қалуға көмектесетін үздіксіз жетілдіру.
• Процестердің дәйектілігін сақтау.
• Клиенттерге назар аударыңыз, бұл оларды бренд қорғаушыларына айналдырады.
• Жаһандық ортада бәсекелестік жағдайды нығайту.
• Командалық рухты ынталандыру, бұл өнімділік пен жұмысқа қанағаттануды арттырады.
• Тәуекелді азайту қателіктердің пайда болуы, клиенттердің наразылығы және беделге нұқсан келтіру.

СМЖ қағидаттары клиенттердің қажеттіліктеріне икемді жауап беруге, инновацияларды ынталандыруға және нарықта жетекші рөлді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

_ _ _ _ _ _ _


Principles of quality management, which are the basis for building excellence, are necessary for several reasons:

• Formation of quality value thinking.
• Continuous improvement that helps organization stay relevant.
• Maintaining process consistency.
• Customer orientation, which turns them into defenders of the brand.
• Strengthening competitive position in the global environment.
• Stimulating team spirit, which will increase productivity and job satisfaction.
• Reducing the risk of errors, customer dissatisfaction and reputation damage.

QMS principles provide an opportunity to flexibly respond to customer needs, stimulate innovation and ensure a leading role in the market.
Made on
Tilda