TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Почему стандарт ISO 27001 имеет большое значение?
В условиях роста цифровизации и постоянного появления новых угроз, управление киберрисками становится трудной задачей.

ISO 27001 - самый известный в мире стандарт для систем управления информационной безопасностью, который помогает организациям активно выявлять слабые места и устранять их.

Ценность ISO 27001, в его продвижении целостного подхода к информационной безопасности: проверку персонала, политики и технологий. Система управления информационной безопасностью, внедренная в соответствии с этим стандартом, является инструментом управления рисками, киберустойчивости и операционного совершенства.

Регистрируйтесь на наш бесплатный Вебинар по "Международному стандарту ISO 27001" на сайте www.tqcsi.kz
Цифрландырудың өсуі және үнемі жаңа қауіптердің пайда болуы жағдайында киберқауіптерді басқару қиынға соғады.

ISO 27001-ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйелеріне арналған әлемдегі ең танымал стандарт, ол ұйымдарға әлсіз жерлерді белсенді түрде анықтауға және жоюға көмектеседі.

ISO 27001 ақпараттық қауіпсіздікке біртұтас көзқарасты ілгерілетудегі құндылығы: персоналды, саясатты және технологияны тексеру. Осы стандартқа сәйкес енгізілген ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі тәуекелдерді басқару, кибер тұрақтылық және операциялық жетілдіру құралы болып табылады.

Сайтта "ISO 27001 халықаралық стандарты" бойынша біздің тегін вебинарға тіркеліңіз www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _ _


With the growth of digitalization and the constant emergence of new threats, managing cyber risks becomes a difficult task.

ISO 27001 is the world's most famous standard for information security management systems, which helps organizations actively identify weaknesses and eliminate them.

The value of ISO 27001 is in its promotion of a complex approach to information security: verification of personnel, policies and technologies. The information security management system implemented in accordance with this standard is a tool for risk management, cyber resilience and operational excellence.

Register for our free Webinar on the "ISO 27001 International Standard" on the website www.tqcsi.kz
Made on
Tilda