TQCSI (Kazakhstan) - Центральная Азия и Каспийский регион
ISO СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
"Привнося ценность вашему бизнесу"
Всемирный День Окружающей среды 2024
🌏5 июня Всемирный День Окружающей среды - праздник, который призывает нас заботиться о нашей планете и сохранять ее красоту и ресурсы.

Этот день отмечается с целью привлечение внимания к экологическим проблемам, таким как загрязнение воздуха, потеря биоразнообразия, разрушение экосистем; и мобилизации международного сообщества для принятия мер по их решению.

✅️Внедрение стандарта ISO 14001 позволяет организациям снизить негативное воздействие на природу, оптимизировать использование ресурсов и повысить энергоэффективность.

Вклад ISO 14001 играет важную роль в достижении целей Дня Окружающей среды, охраняя нашу планету. Вместе мы создадим устойчивый мир. 🌿

Подробнее о стандарте на www.tqcsi.kz

🌏5 маусым Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні-бізді планетамызға қамқорлық жасауға және оның сұлулығы мен ресурстарын сақтауға шақыратын мереке.

Бұл күн ауаның ластануы, биоәртүрліліктің жоғалуы, экожүйелердің бұзылуы сияқты экологиялық мәселелерге назар аудару мақсатында атап өтіледі; және оларды шешу үшін шаралар қабылдау үшін халықаралық қауымдастықты жұмылдыру.

✅️ISO 14001 стандартын енгізу ұйымдарға табиғатқа теріс әсерді азайтуға, ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға және энергия тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

ISO 14001 қосқан үлесі біздің планетамызды қорғау арқылы қоршаған орта күнінің мақсаттарына жетуде маңызды рөл атқарады. Біз бірге тұрақты әлем құрамыз. 🌿
Стандарт туралы толығырақ www.tqcsi.kz

_ _ _ _ _ _


🌏June 5, World Environment Day is a holiday that calls on us to take care of our planet and preserve its beauty and resources.

This day is celebrated with the aim of drawing attention to environmental problems such as air pollution, loss of biodiversity, destruction of ecosystems; and mobilizing the international community to take measures to address them.

✅️Implementation of ISO 14001 standard allows organizations to reduce the negative impact on nature, optimize the use of resources and increase energy efficiency.

Contribution of ISO 14001 plays an important role in achieving the goals of Environment Day, protecting our planet. Together we will create a sustainable world. 🌿
Learn more about the standard on www.tqcsi.kz

Made on
Tilda